• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

આ વર્ષે અનાજનું કુલ ઉત્પાદન 32.88 કરોડ ટન થશે

મુખ્ય કૃષિ પાકોનો ત્રીજો આગોતરો અંદાજ જાહેર કરાયો 

નવી દિલ્હી, તા. 4 જૂન 

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે વર્ષ 2023-24 માટે મુખ્ય કૃષિ પાકોનો ત્રીજો આગોતરો અંદાજ જાહેર કર્યો છે. છેલ્લા કૃષિ વર્ષથી, ઉનાળાની ઋતુને રવી સિઝનથી અલગ કરવામાં આવી છે અને તેને ત્રીજા આગોતરા અંદાજમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. એટલે ક્ષેત્રફળ, ઉત્પાદન અને ઉપજના આગોતરા અંદાજમાં ખરીફ, રવી અને ઉનાળાની.....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.