• સોમવાર, 15 જુલાઈ, 2024

ચીની કંપનીઓ સાથે સંયુક્ત સાહસ સ્થાપવાની મંજૂરી અપાશે    

બહુમતી હિસ્સો ભારતીય ભાગીદાર પાસે હોવો જોઈશે

નવી દિલ્હી, તા. 14 જૂન  

ભારતીય કંપનીઓને ચીની કંપનીઓ સાથે સંયુક્ત સાહસો સ્થાપવાની પરવાનગી ટૂંક સમયમાં અપાય તેવી શક્યતા છે. જો કે આવા સંયુક્ત સાહસમાં બહુમતી હિસ્સો ભારતીય ભાગીદાર પાસે હોવો જોઈશે. ચીની કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી કરવામાં રસ ધરાવતી.....

No articles found for this category. આ વિષય પર કોઈ લેખો મળ્યા નથી.